Welcome to DABS Website

DABS
 

تهیه و تدارک سوخت دیزل و پطرول سال 1397 مورد ضرورت وسایط مرکز حوزه هرات برشنا


GO BACK
 
Tender Category Purchase
Contract Ref no DABS-HRT-1397-NCB-01
Description تهیه و تدارک سوخت دیزل و پطرول سال 1397 مورد ضرورت وسایط مرکز حوزه هرات برشنا
Project Funded By DABS
Publish Date 2018-02-04
Bid submission Date 2018-03-01
Contact Person Name محمد تقی کاظمی
Contact Person Phone 0729003806
Contact Person Email taqi.kazemi@hrt.dabs.af
Attachments 00c275399c21da82749cd2aec0626b21.pdf
Details

 

 دعوت به داوطلبی

 

نام پروژه: { تهیه و تدارک سوخت دیزل و پطرول سال 1397 مورد ضرورت وسایط مرکز حوزه هرات برشنا}

شماره دعوت به داوطلبی: { DABS-HRT-1397-NCB-01}

 

1.  جمهوری اسلامی افغانستان قصد دارد تا بخش های بودجۀ ملی را برای پرداخت های این قرارداد{ پروژه تهیه و تدارک سوخت دیزل و پطرول سال 1397 مورد ضرورت وسایط مرکز حوزه هرات برشنا DABS-HRT-1397-NCB-01}اختصاص بدهد.

2.  { ریاست حوزه هرات برشنا} از داوطلبان شایسته وواجد شرایط جهت ارائۀ آفرهای سربسته برای { پروژه تهیه و تدارک سوخت دیزل و پطرول سال 1397 مورد ضرورت وسایط مرکز حوزه هرات برشنا }دعوت بعمل میآورد.

3.  داوطلبی ازطریق {داوطلبی باز ملی} طرزالعمل های مندرج در قانون تدارکات و متحد المال ها راه اندازی شده و برای تمام داوطلبان ازکشورهای واجد شرایط طوریکه دررهنمود ها تعریف شده است باز میباشد.

4.  داوطلبان واجد شرایط علاقمند میتوانند معلومات بیشتر وشرطنامه ها را از { محمد تقی کاظمی مدیرعمومی تهیه و تدارکات ریاست حوره حوزه هرات برشنا تلفون : 0729003806} به آدرس داده شده درذیل {ریاست حوزه هرات برشنا بلاک 1 مدیریت عمومی تهیه وتدارکات } از {ساعت 8:30 صبح الی 3:30 عصر}مراجعه نموده بدست بیاورند.

5.  شرایط لازم شامل:  {تجارب کاری مشاب (لازم نیست) ،توانایی مالی 1,480,000  یک میلیون و چهارصدو هشتاد هزار  افغانی و جوازکار} میباشد. حد ترجیح برای اجناس معین که درداخل کشورساخته میشوند قابل اجرا { " است"} تفصیلات اضافی درشرطنامه درج میباشد.

6.  مجموعۀ مکمل شرطنامه به زبان { دری} توسط داوطلبان علاقمند ذریعۀ درخواست تحریری به آدرس ذیل {ریاست حوزه هرات برشنا مدیریت عمومی تهیه وتدارکات} وبعد ازپرداخت مبلغ غیرقابل بازپرداخت {0} یا به {0 } خریداری شده میتواند. روش پرداخت {  } خواهد بود. شرطنامه ازطریق {فلش دیسک} فرستاده خواهد شد.

 

 

 

 

 

 

 

7.  آفرها باید عنوانی آدرس ذیل {ریاست حوزه هرات برشنا مدیریت عمومی تهیه وتدارکات} در {ساعت 10:00قبل ازظهر پنجشنبه مورخ 10/12/1396}تحویل داده شوند.

 

داوطلبی انترنتی مجاز { " نیست" }. آفرهای ناوقت رسیده رد خواهند شد. آفرها درحضورداشت نماینده گان داوطلبان که میخواهند شخصاً یا طور "آن لاین" ازطریق انترنیت به آدرس ذیل {بلاک 1 مدیریت عمومی تهیه وتدارکات} در {ساعت 10:00 قبل ازظهر پنجشنبه تاریخ 10/12/1396} درحضورداشت اشخاصیکه میخواهند حاضر باشند، گشوده خواهد شد. تمام آفرها باید همراه با  { تضمین نامۀ آفر } {مبلغ 236,800  دو صد و سی شش هزار و هشتصد افغانی  } یا مبلغ معادل آن که به آسانی قابل معاوضه است باشند.

8.  آدرس های فوق الذکر:{ریاست حوزه هرات برشنا واقع شهرنو مقابل جاده بهزاد – بلاک 1 - مدیریت عمومی تهیه وتدارکات }.

9.  درصورت تفاوت، تمام معلومات شامل در دعوت به داوطلبی با احکام قسمت 1 دستورالعمل برای داوطلبان شرطنامه جاگزین شده میتواند.

 پول حق النشر اعلان هذا از طریق معتمد نقدی حوزه تادیه میگردد.