Welcome to DABS Website

DABS
 
 
 


د ښاغلی وحید توحیدی د برښنا شرکت د نشراتو مشر او ویاند یو ساعته مرکه د یک تلویزیون په څپو کې د محترمو پیرودونکو د ستونزو اوریدل او ورسره د معلوماتو شریکول !