Welcome to DABS Website

DABS
 

طرزالعمل توزیع برق برای مشترکین


 
 

پالیسی فروش برق:

 

ماده 2: اصطلاحات

مشتری: اشخاص حقیقی و حکمی که به منظور استفاده از انرژی برق با برشنا شرکت موافقنامه را به امضاء میرسانند بنام مشتری و یا مشترک یاد شده و طرفین مکلف به تطبیق این پالسی می باشد.

برج برق مستقل: عبارت از ترانسفارمرهای توزیع برق می باشد که توسط خود مشتری تهیه گردیده و مسوولیت حفظ و مراقبت بدوش خود مشتری می باشد.

مشری بزرگ: عبارت از مشتریانی است که ترانسفارمرهای مستقل دارند و یا از قید میترهای کرنتدار از انرژی برق استفاده می نمایند

محلات غیر رهایشی: شامل اماکین که در آن ادارات دولتی، غیر دولتی داخلی و خارجی، شرکت های داخلی و خارجی ، اماکن مقدسه ، محلات تجارتی ، یونت ها و واحد های صنعتی و غیره فعالیت می نمایند.

حق المتیاز: مبلغی که د افغانستان برشنا شرکت در مقابل حق استفاده از انرژی برق از مشتری اخذ می گردد سنجش حق المتیاز بر اساس محاسبه انرژی مورد نیاز در کلیوولت امپیر (KVA) که برای هر مشتری تعیین گردیده مطابق جدول و رهنمود حق المتیاز (ضمیمه شماره 1 این تعدیلنامه) ، این پالیسی سنجش می شود.

ماده 3: موافقتنامه استفاده از انرژی برق:

 

 1. 1.   استفاده از انرژی برق تنها بعد از طی مراحل قانونی، پرداخت حق الامتیازُ و امضاء موافقتنامه استفاده از انرژی برق (ضمیمه 2 این تعدیل نامه) این پالیسی مجاز می باشد.
 2. 2.   عقد موافقط نامه استفاده از انرژی برق بعد از اکمال شرایط تخنیکی مطابق احکام این پالیسی و با شرایط مندرج ضمیمه 2 موافقتنامه عرضه انرژی میتوان صورت گرفت. موظفین ذیل میتواند به نمایندگی از دافغانستان برشنا شرکت با مشتریان به امضاء برساند. البته صلاحیت ها را میتوان حسب لزوم دید در سطوح پایین تر تفویض نمود.

                                I.            رئیس واحد های دومی: هر نوع مشتری فقط در ساحه مربوطه خویش

                              II.            معاونین تجارتی واحد های دومی: مشتریان کوچک و متوسط فقط در ساحه مربوطه

                           III.            مدیریت عمومی خدمات مشتریان: مشتریان کوچک فقط در ساحه مربوطه واحد های دومی

                          IV.            مراکز خدمات مشتریان: مشتریان کوچک فقط در ساحه مربوطه

ماده 4: تعرفه

 

 1. 1.      سنجش تعرفه و تطبیق آن:

طرح پیشنهاد تعرفه توسط ریاست تجارتی به همکاری سایر بخشها با در نظر داشت پایداری برشنا شرکت، توانمندی اقتصادی مردم، قیمت تمام شد(یعنی قیمت خرید برق، مصارف عادی و مصارف استهلاک) و مفاد ترتیب و غرض مطالعه و تائیدی به هئیت عامل شرکت ارایه میشود.تعرفه پیشنهادی بعد از تائیدی هئیت عامل و بعد از تصویب هئیت مدیره قابل تطبیق است.

 

 1. 2.   انرژی برق قسم تعین و تنظیم گردد تا نه فقط ضامن تداوم  و پایداری فعالیتهای برق رسانی در افغانستان باشد در ضمن توانمندی نسبی افراد غریب و بی بضاعت از یک طرف و از طرف دیگر مانع هر گونه اسراف و مصرف بیش از حد انرژی برق گردد. بنآ ریاست تجارتی میتواند هنگام تریتب طرح  پیشنهادیه تعرفه از شیوه و روش های ذیل تعین تعرفه صرفیه برق انتخاب نماید.

                                I.            تعرفه صعودی فی کیلووات ساعت:

در این روش تعرفه هر کیلووات انرژی برق در ابتدا کم بوده و با افزایش مصرف ،تعرفه نیز در مقابل هر کیلووات افزایش یافته، تعرفه در چندین سقف تعین میگردد.

                              II.            تعرفه ثابت فی کیلووات ساعت:

این روش بسیار ساده بوده و تعرفه هر کیلووات ثابت میباشد.

                           III.            تعرفه نزولی فی کیلووات ساعت:

برشنا می تواند در حالاتیکه خواهان تشویق مصرف  هر چی بیشتر انرژی برق را نمائید،استفاده نموده. در این روش در ابتدا تعرفه هر کیلووات انرژی برق بالا بوده و با افزایش مصارف تعرفه تنزیل یافته ،تعرفه در چندین سقف تعین میگردد.

                          IV.            تعرفه به اساس زمان و اوقات مزدحم:

برشنا شرکت میتواند به اساس نیازمندی، جلوگیری ازدحام مصرف در زمان مشخص بیش از حد که در نتیجه باعث کسر بیلانس عرضه و تقاضا میگردد از این نوع تعرفه استفاده نمائید و در اوقات مزدحم (پیک)تعرفه نسبتآ پایین را مورد اجرا قرار داده ، از این کسر و خسارات ناشی از مصرف بیش از حد انرژی برق در یک زمان مشخص جلوگیری به عمل آورد.

 

 1. 3.      دورانیه های بل برق:

ریاست تجارتی دافغانستان برشنا شرکت حسب لزوم دید امکانات و ظرفیت موجود میتواند دورانیه را ماهوار، ده ماهه، ربعوار، شش ماهه، سالیانه و عندالضرورت ترتیب و به مشتریان خویش ارسال نمائید. البته در صورت تعرفه های سقفی بر اساس تعرفه دو ماهه قابل تغیر می باشد، طور مثال اگر سقف اولی تعرفه رهایشی در چندین سقف باشد و سقف اولی 0 الی 200 کیلووات ساعت 2.5 افغانی فی کیلووات ساعت در تعرفه دو ماه باشد، در تعرفه ماهوار نصف آن یعنی 0 الی 100  2.5 افغانی فی کیلووات ساعت.

ماده 5: صنفبندی تعریف صرفیه برق:

تعریف صنعتی: این نوع تعرفه برای مشتریان بزرگ و متوسط که دارای ویژگیهای ذیل است قابل استفاده می باشد.

 1. 1.   فابریکه که دارای جواز فعالیت معتبر از وزارت تجارت و صنایع یا اداره حمایت ار سرمایه گذاری افغانستان (آیسا) باشد و آن طریق رسمآ معرفی گردد.
 2. 2.    فابریکه تولیدی که زمینه رشد صنایع داخلی گردیده، با استفاده از مواد خام غرض تولید و یا پروسس آن مواد جهت استفاده در داخل غرض جاگزینی امتعه  وارداتی و یا برای صادرات مورد استفاده قرار گیرد.
 3. 3.    حد اقل 50 کارمند فنی و ادارای که مستقآ در فابریکه فعالیت داشته باشد که برویت لست و آخرین گزارش مالیات بر عایدات ، با گذارش هیت از کارمندان موجوده.
 4. 4.    فابریکه دارای برج برق مستقل باشد به استثنای فابریکات فعال پارکهای صنعتی که برج برق مستقل ندارند

ماده6: صنفبندی مشریان

 1. 1.      مشتریان بزرگ
 2. 2.      مشتریان متوسط
 3. 3.      مشتریان  کوچک

ماده7 :میترخوانی به منظور محاسبه مصرف انرژی برق

 

 1. 1.      محاسبه مصارف کیلوات ساعت  انرژی برق  مشتریان به اساس میترخوانی توسط موظفین دافغانستان برشنا شرکت دریک دوره  ( دوماه)  صورت میپذیرد . میتر خوان خود را از صحت بودن میترانرژی برق و استفاده مجاز مشتری از برق  مطمعن ساخته بعدا درجه میتر را به منظور محاسبه مصارف انرژی برق ثبت دفتر خویش مینماید . درصورت موجودیت نواقص موضوع ثبت دفتر میترخوانی شده به مرکز خدمات مشتریان مربوط خبر داده میشود .
 2. 2.      اگرصرفیه برق مشتری بعد از ملاحظه مسولین امور تقاوت قابل ملاحظه داشته باشد. میترخوان مکلف است عوامل آنرا از مشتری جویا ، ثبت دفتر نموده به خدمات مشتریان مربوط خبر دهد.
 3. 3.      میتر های مشتریان که عواید برق شان در یک دوره بالاتر از 100000 افغانی است گردش میتر آنها  هر پانزده یوم ثبت دفترمخصوص ریاست تجارتی  میشود.

ماده 8: اخذ امتیاز انرژی برق

در شرایط ذیل می توان به اشخاص حقیقی و حکمی اشتراک برق عرضه داشته آن را مشترک برق خطاب نمود

 1. 1.      از اینکه برای خدمات برق رسانی موجودیت  یک مکان حتمی است و توزیع برق بر اساس تقاضای مالک  مکان امکان  پذیر می باشد بنآ شخص متقاضی بعد از عقد موافقنامه مشتری پنداشته می شود . در صورت نبود مالک اصلی ، کرایه نشین می تواند باداشتن وکلات نامه بنام مالک جایداد در حصه اخذ امتیاز برق اقدام نماید.
 2. 2.      متقاضی برق برای اخذ امتیاز برق دارای اسناد ذیل باشد:

                                I.            سند تثبیت هویت:

1)     در صورت اشخاص حقیقی تذکره هویت

2)     برای اشخاص حکمی دولتی داخلی و ارگانهای دپیلوماتیک مکتوب رسمی

3)     برای اشخاص حکمی غیر دولتی (موئسسات غیرانتفاعی و غیر دولتی ، شرکتهای تجارتی ، ارگانهای اجتماعی سیاسی ) جواز کار یا جواز ثبت.

                              II.            سند تثبیت ملکیت:

1)     اشخاص حقیقی برای اثبات مالکیت مکان خویش در ساحات پلانی قباله شرعی و در ساحات غیر پلانی قباله عروفی بعد از تصدیق وکیل گذر مدار اعتبار می باشد.

2)     اشخاص حکمی دولتی سند ملکیت یعنی قباله شرعی و مکتوب رسمی نیز کفایت میکند.

3)     برای اشخاص حکمی غیر دولتی سند ملکیت (قباله شرعی) ضروریست و در صورت ساحات غیر پلانی قباله عروفی بعد از تائیدی وکیل گذر و ناحیه حتمی است.

 1. 3.      در صورت توزیع برق به نقطه که در آن برق لازم باشد و در آن نقطه مشتری دارای کدام ملکیت نباشد مشتری میتواند بر اساس ملکیت در نزدیکترین همان نقطه داشته باشد. این امر برای چراغهای ترافیک، چراغهای سرک شهروالی و یا دستگاه های سیار شرکت های مختلف تجارتی قابل تطبیق است. برای ارگانهای دولتی می توان این آمر را بدون اخذ تضمین اجرا نمود.
 2. 4.      در یک ملکیت فقط یک امتیاز برق قابل اجرا میباشد، در صورت توسعه و تقسیمات یک ملکیت به چندین مکان دیگر قسمیکه هر کدام به مثابه واحد جداگانه (مانند منزل جداگانه و اپارتمان ها)  از تقطه نظر سیستم برق، دروازه، و محوطه  باشد. بعد از ملاحظه سند عمومی ملکیت و عرفی با در نظر داشت ماده چهارده، ماده بیست و ماده بیست هفت قابل اجرا میباشد.
 3. 5.      در بلاک های رهایشی و تجارتی  که مصرف شان بیش از 25 کیلووات باشد، مالک بلاک مکلف به طی مراحل ترانسفارمر شخصی  می باشد، در بلاکهای رهایشی و تجارتی که خواهان میتر های جدا گانه از ترانسفارمر های اهالی می باشد، حسب ضرورت با تقویت سرکت و یا سایر موارد تخنیکی از هزینه شخصی خویش میباشد.
 4. 6.      برای اجرای هر نوع امتیاز جدید برق حصول        حق الاامتیاز مطابق نرخ و تعرفه تعین شده از طرف دافغانستان برشنا شرکت حتمی بوده و غیر قابل استرداد می باشد.
 5. 7.      برای اجراء هر نوع امتیاز جدید اخذ شرایط تخنیکی و مساعد بودن شرایط تخنیکی مطابق احکام پالیسی حتمی است.

ماده 11: حصول امکانات تخنیکی

اشخاص حقیقی و حکمی که میخواهند از انرژی برق دافغانستان برشنا شرکت  منحیث مشتری بزرگ در شهرک ها و بلند منزل های رهایشی یا تجارتی و یا تاسیسات صنعتی شان استفاده نمایند قبل از اعمار طرح های تخنیکی دافغانستان برشنا شرکت را در امور برق رسانی اخذ ، با درنظر داشت امکانات تخنیکی امیتاز برق توزیع میشود. 

ماده 12: تثبیت مقدار انرژی مورد ضرورت

مشتریان بزرگ به منظور دریافت امیتاز برق حد اقل و اکثر انرژی برق مورد ضرورت خویش را  تثبیت  نموده ، همراه با کروکی محلات که نشان دهنده محلات نصب میتر و صنادیق میباشد،  به دافغانستان برشنا شرکت ارائه نماید.

ماده 15: فیدر مستقل

اشخاصیکه خواهان تامین انرژی برق از طریق فیدر مستقل یا لین مستقل به یک یا چندین ترانسفارمر شخصی از شبکه ولتاژ وسط باشند، در قدم نخست بایست شرایط تخنیکی از د افغانستان برشنا شرکت اخذ نمائید. در صورتیکه تجهیزات لازمه توسط خود مشتری تهیه گردد و تمدید لین ، نصب و منتاژ فیدر و ترانسفارمر توسط د افغانستان برشنا شرکت صورت گیرد اجرت کار 10 فیصد مجموعی هزینه تجهیزات ناصبه بوده که مشتری مکلف به پرداخت آن خواهد بود.

ماده 16: فیس خدمات غرض اخذ شرایط تخنیکی

تمامی متقضیان برق که خود خواهان امتیاز برق مستقل از طریق ترانسفامرهای شخصی باشند غرض اخذ شرایط تخنیکی مکلف به پرداخت اجرات مطابق جدول ذیل هنگام ارائیه عریضه خویش به خدمات مشتریان مربوطه می باشد قابل یاد آوریست که مبلغ تعین شده طبق سایر تعرفه قابل تعدیل است و در صورت.

نوع تقاضا

اجرات برآورد و سروی

315KVA  الی 1250KVA

15000

1250KVA  به بالای و یا لین و فیدر مستقل

50000

 

ماده 17: نصب جنس بی کیفیت و کار غیر تخنیکی

هرگاه شرکت های ساختمانی  امور برق درنصب ترانسفارمر ها و تجهیزات مربوطه جنس بی کیفیت را استفاده نموده و کار غیر تخنیکی انجام میدهند و بالاخره در اثنای بهره برداری و چالانی ترانسفارمر و تجهیزات مربوطه عارضه دار شده و یا از بین میرود ، جبران خساره پرچاوی برق ( مدت زمانی که ترانسفارمر و تجهیزات برق ترمیم و تعویض میگردد) مطابق به بار لین ولتاژ متوسط  بدوش مشتری میباشد .   

ماده 18: حصول شرایط تخنیکی درارتباط تغیر کتگوری دستگاه های توزیعی   برق مشتری بزرگ 

درصورت تجدید ساختمان یا تغییر کتگوری دستگاه های توزیعی  برق ( از نظر برق رسانی اطمینان بخش ) که ازدیاد طاقت را ایجاب نکرده ولی تغییر درنقشه شبکه خارجی برق رسانی  مشتری  را ایجاب نماید ، حصول شرایط تخنیکی ازدافغانستان برشنا شرکت حتمی شمرده میشود .

ماده 19: تزیید طاقت ترانسفارمر های شخصی

تزیید طاقت ترانسفارمر برق مشتری بزرگ جهت  فعال ساختن یا نصب ترانسفارمر جدید انرژی برق بعد از موافقه دافغانستان برشنا شرکت با تعدیلات لازم درموافقتنامه صورت گرفته میتواند. . 

ماده 20: ترانسفارمر ها و برج های شخصی

حالت اول :- درصورتیکه مشتری بزرگ  تمام اپارتمانها ، خانه ها و دکاکین مربوط بلند منزل و شهرک  خویش را بالای چندین شخص به فروش میرساند برج برق  مربوط بلند منزل و یا شهرک هرچند به مصرف مشتری اعمار شده باشد از حیطه صلاحیت مشتری خارج ،  ملکیت دافغانستان برشنا شرکت محسوب شده  و مشتری نمیتواند درمورد ادعا ملکیت نماید .

حالت دوم :- مشتری بزرگ میتواند به منظورحفظ و مراقبت ترانسفارمر و برج و  رفع مشکلات کته گوری های نرخ فروش برق  برج برق مربوط شهرک ویا بلند منزل خویش را که به مصرف شخصی شان اعمار شده بدون اخذ کدام قیمت تسلیم دافغانستان برشنا شرکت نموده و مدت سه سال  از دستگاه توزیعی برق و تجهیزات مربوط گرانتی نماید .

دافغانستان برشنا شرکت درهردو حالت  هیات را درمورد توظیف مینماید تا برج برق متذکره را مطابق به نرخ روز قیمت گذاری نموده و ثبت دفاتر ملکیتی دافغانستان برشنا شرکت  نماید  . بعدازتسلیمی و ثبت ، مسولیت حفظ مراقبت برج و توزیع برق   بدوش دافغانستان برشنا شرکت بوده ، مالکین محلات رهایشی و غیر رهایشی مربوط  مکلف اند منحیث مشتری کوچک با دافغانستان برشنا شرکت فورم درخواست وتوافقنامه  استفاده از انرژی برق راطی مراحل نموده و از انرژی برق  مطابق به توافقنامه مستفید شوند 

ماده 21: معاینه و تفتیش دستگاه های توزیعی برق

دستگاه های توزیعی  برق که جدیدا نصب و به شبکه برق دافغانستان برشنا شرکت اتصال می یابند باید قبل از اتصال ، توسط هیئت تخنیکی دافغانستان برشنا شرکت معاینه و تفتیش گردیده واز مطابقت ان با شرایط تخنیکی قبلا موافقت شده  ابراز نظر گردد  .

درصورت موجودیت نواقص هیئت کنترول موظف درمورد رفع آن هدایت لازم صادر مینماید . 

ماده 23: عدم رعایت شرایط تخنیکی :

هر گاه شرایط تخنیکی ارائه شده توسط دافغانستان برشنا شرکت رعایت نگردیده باشد از عدم موافقه  اتصال دستگاه توزیعی برق  به شبکه برق دافغانستان برشنا شرکت کتبا به  مشتری اطلاع داده میشود.

ماده 24: مجهز بودن ترانسفارمر  های انرژی برق به الات اندازه گیری

تمام ترانسفارمرهای انرژی برق  مشتریان بزرگ و لین های توزیعی برق مشتریان کوچک باید با الات اندازه گیری ضروری  مجهز باشند، درغیر ان اتصال ترانسفارمر و لین های برق به شبکه برق دافغانستان برشنا شرکت مجاز نمی باشد. 

ماده 25: نصب میترجهت تعیین صرفیه انرژی برق 

جهت تعیین صرفیه آنرژی برق مشتریان ، میتر های برق توسط دافغانستان برشنا شرکت تهیه ، نصب و قیمت آن از مشتری اخذ  میگردد .

مشتری مکلف است فیس خدمات  مبنی برتمدید لین ، نصب میتر درصندوق و قیمت میتر را مطابق ضمیمه شماره (1) این پالیسی قبل از نصب میتر به حساب مربوطه دافغانستان برشنا شرکت تحویل نماید .

ماده 26: نصب میترسه فاز و کرنت دار

نصب میتر های سه فاز و کرنت دار با درنظرداشت انرژی برق  مورد ضرورت مشتری و توافقنامه استفاده از انرژی برق مطابق به ضمیمه شماره ( 1) ، (2) ، (3) و (5) این پالیسی  صورت میگیرد .

ماده 29: حفظ و مراقبت از ترانسفارمر های اندازه گیری

 1. مسولیت حفظ و مراقبت  از وضع تخنیکی ترانسفارمرهای اندازه گیری مربوط مسولین برج های برق میباشد .

اگر ترانسفارمرو یا برج برق شخصی میباشد مسولیت حفظ و مراقبت ترانسفارمر های اندازه گیری  مربوط  به مشتری بزرگ میباشد.

 1. درصورت ایجاب ترمیمات اساسی محلی که الات اندازه گیری دران قرار دارد  مشتری مکلف است تا قبل از شروع کار دافغانستان برشنا شرکت را رسما  درجریان بگذارد  ، اتصال ، کنترول ، قطع لین ، تبدیلی و سایر امور مربوط به میتر های برق توسط پرسونل موظف دافغانستان برشنا شرکت  صورت میگیرد.

ماده 30: رفع عارضه  و فیس خدمات

 1. میتر های انرژی برق در صورت پیدا نمودن عارضه توسط کارکنان موظف دافغانستان برشنا شرکت درمقابل فیس خدمات  ترمیم و درصورتیکه قابل ترمیم نباشد دربدل قیمت تعویض میگردد. قیمت میتر و فیس خدمات مطابق ضمیمه شماره (1) این پالیسی سنجش و در بل برق مشتری به منظور تحویلی درج میگردد.
 2. رفع عارضه لین های برق درصورت که جزئی باشد به طور مجانی رفع میگردد، در صورتیکه عارضه تکراری و از اثر مصرف اضافی مشتری انرژی برق بعمل آمده باشد ، فیس خدمات مطابق به ضمیمه شماره (1) این پالیسی  سنجش و در بل برق مشتری جهت تحویلی درج میگردد.   

ماده 33: قطع جریان برق  حین عدم کفایت انرژی برق

به منظور فعالیت ثابت و نورمال لین های برق، درصورت عدم کفایت طاقت یا انرژی برق ، دافغانستان برشنا شرکت صلاحیت دارد بدون اطلاع قبلی برق  مشتری را الی رفع مشکل  قطع نماید. 

دافغانستان برشنا شرکت درحالات نورمال  بعد از اطلاع قبلی صلاحیت دارد ، درموارد اتی قسما یا کلا برق  مشتری را قطع نماید .

 1. درصورت رضایت بخش نبودن وضع ترانسفارمر  های برق  مشتریان که باعث وقوع خطر شارتی، حریق، خطر جانی کارکنان موظف و اهالی میگردد
 2. درصورت عدم اجرای تقاضای دافغانستان برشنا شرکت درمورد رفع نواقص ترانسفارمر های مذکور
 3. درصورت عدم اجازه کنترول و ملاحظه پرسونل موظف دافغانستان برشنا شرکت از ترانسفارمر  ها و الات محاسبوی انرژی برق  مشتریان
 4. درصورت عدم تحویلی پول صرفیه  انرژی برق در  دو دوره میتر خوانی متواتر
 5. درصورت استفاده غیرمجاز از انرژی برق

ماده 36: قطع جریان برق شرکت ها و موسسات صنعتی و تولیدی حین تطبیق پلان ترمیماتی

درصورت عدم موجودیت منبع ریزرف انرژی برق برا ی شرکت ها و موسسات صنعتی به منظور  تطبیق پلان ترمیماتی تجهیزات ویا اتصال  مشتریان  جدید ، دافغانستان برشنا شرکت مکلف است تا قطع لین  مشتریان  را که  به منظور فوق صورت میگیرد ، درموافقتنامه تذکردهد .

دافغانستان برشنا شرکت مکلف است تا موضوع قطع لین را درظرف ده روز قبل از قطع لین با ذکر تاریخ موثق به اطلاع  مشتری برساند . اگر درمدت 5 روز بعد از اطلاعیه ،  مشتری درمورد پرچاوی برق به موافقه نمی رسد . دافغانستان برشنا شرک صلاحیت دارد تا در مورد تعیین وقت پرچاوی برق تصمیم بگیرد .

پرچاوی برق تا حدود امکان درایام غیر رسمی  مشتری و زمانیکه مصارف برق کم باشد ، صورت گرفته و موضوع باید 24 ساعت قبل به اطلاع  مشترکین بزرگ رسانیده شود.

ماده 44: حدود مکلفیت درمورد وضع دستگاه های برق ولتاژ بالا تر از 1000 ولت ( ولتاژ متوسط )

حدود مکلفیت درمورد وضع دستگاه های برق ، با ولتاژ بالا تراز 1000 ولت و وارسی از انها قرار ذیل تعیین میگردد :

- نقطه اتصال در لین های هوائی و کیبلی ولتاژ متوسط دراولین کنکشن (وصلیه ) 

در مورد فوق کنترول و نظارت بعهده شخصی است که امور بهره برداری ترانسفارمر استیشن را بدوش دارد.  

ماده 45: حدود مکلفیت درمورد وضع ترانسفارمر  های برق با ولتاژ الی 1000 ولت ( ولتاژ پائین )

حدود مکلفیت بین  مشتری و دافغانستان برشنا شرکت درمورد وضع دستگاه  های برق با ولتاژ الی 1000 ولت و وارسی از انها قرار ذیل تعیین میگردد :

درلین های هوائی و کیبلی الی فیوز داخل صندوق مربوط مشتری

درموارد فوق کنترول و نظارت از وضع نقاط اتصال به عهده دافغانستان برشنا شرکت است .

ماده 46: مراقبت از وضع تخنیکی ، تخنیک بی خطر و امور بهره برداری از ترانسفارمر  های شخصی  انرژی برق

مراقبت از وضع تخنیکی ، تخنیک بی خطر و امور بهره برداری از ترانسفارمر  های شخصی  انرژی برق

به منظور تامین برق اطمینان بخش و اقتصادی و بهره برداری بی خطر از دستگاه  های برق و مراقبت از وضع تخنیکی، مشتری به اجرای اموراتی مکلف میباشد:

 1. کنترول و باز رسی از وضع ترانسفارمر  های برق و الات محافظوی ، اتخاذ تدابیر درمورد ترمیم انها و همچنان ترمیم محل مربوطه ، الات توزیع کننده و  ترانسفارمرها مطابق به نورمهای تعیین شده و دستور العمل دافغانستان برشنا شرکت ، تحت نظر مسولین مربوط دافغانستان برشنا شرکت
 2.  فراهم ساختن شرایط لازم برای موظفین برشنا شرکت درمورد محاسبه صرفیه انرژی برق
 3. اتخاذ تدابیر درمورد عیار ساختن گراف مصرف 24 ساعته و ثابت نگهداشتن رژیم مناسب کار ترانسفارمر  های برق
 4. تجهیز ترانسفارمر  های برق با پرسونل ماهر ، تربیه پرسونل موظف ترانسفارمر  های برق و تجهیز آنها با آلات محافظوی و لوازم
 5. استفاده از تخنیک بی خطر به منظوررفع  خطر وقوع شارتی و  حریق.
 6. مساعد ساختن شرایط لازم برای موظفین دافغانستان برشنا شرکت به رویت کارت هویت به منظور کنترول از چگونگی مصرف ، استفاده معقول از انرژی برق و کنترول از وضع تخنیکی تجهیزات برق در اوقات لازم
 7. اجرای دستور العمل های موظفین دافغانستان برشنا شرکت درمورد رفع نواقص ترانسفارمر  ، بهره برداری و استفاده از آن و اجرای دستور العمل ها در استفاده از منابع انرژی برق

 

ماده 48: در ارتباط ساختمان و ترمیم شبکه برق

مشتری مکلف است تا زمینه را برای ساختمان و ترمیم شبکه های برق دافغانستان برشنا شرکت که درساحه مربوطه ان قرار دارد به کارکنان دافغانستان برشنا شرکت مساعد سا زد. دافغانستان برشنا شرکت مکلف است تا درختم کار به مصرف خود ساحه مربوطه را ملاحظه و و بحالت اولی در آورد.

مشتریان از اعمار ساختمان و تجمع مواد درمسیر لین های هوایی و کیبلی جلوگیری به عمل اورده  بدون اجازه قبلی شرکت که لین های مذ کور در اختیار شان است ، امور کندن کاری و امثال آنرا انجام ندهند.

ماده 49: تامین برق

دافغانستان برشنا شرکت مکلف است تا برق مورد ضرورت  مشتریان را بلاوقفه تامین نموده و مسوولیت عدم تامین انرا به استثنای موارد اتی بعهده بگیرد :

 1. درصورت وقوع حوادث طبیعی، حریق، سیلاب، رعد و برق، یخ بندان، طوفان و امثال آن
 2.  درصورت تخریب ترانسفارمر ها، تجهیزات، لین های انتقال و امثال آن
 3. درصورت اقدام نادرست کارکنان موظف  مشتری درفعال ساختن ، قطع کردن، انداختن لین های هوایی، خرابی لین های هوایی و کیبلی و امثال آن
 4. درصورت تطبیق مندرجات ماده (34) در مورد پرچاوی و قطع لین برق مشتریان
 5. درصورت انجام اموریکه در ماده (36) از آن تذکر بعمل آمده است

 

 

دستورالعمل های دریافت انرژی برق از ادارۀ فراهم کنندۀ برق در افغانستان:

 

این دستورالعمل براساس بند (2) ماده 7 قانون برق افغانستان تهیه شده است "این اداره امکانات جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی را در زمینه خدمات انرژی برق فراهم می کند." مطابق بند 6، ماده 8 پالیسی این شرکت، د افغانستان برشنا شرکت "متعهد به تهیۀ انرژی برق قابل اعتماد، ایمن و مقرون به صرفه برای بهره برداری و نگهداری زیربناها به مشتریان خویش می باشد".

هدف: این دستورالعمل برای تنظیم و معیاری کردن پروسۀ توزیع برق توسط شرکت های عرضۀ برق برای صنایع تجارتی مورد استفاده قرار می گیرد.

اصطلاحات: اصطلاحات زیر در این دستورالعمل ها استفاده می شود:

 

 1. 1.      درخواست: یک درخواست رسمی عبارت از سپردن سند به یک مقام، موسسه یا سازمان برای درخواست اجرای خدمات است.
 2. 2.       متقاضی: عبارت از مشتری است که درخواست دریافت برق را به شرکت فراهم کنندۀ برق ارائه می کند.
 3. 3.       بررسی: این یک معاینه سازمان یافته یا ارزیابی رسمی است. در این کار، فعالیت های اندازه گیری، آزمایش ها و سنجش ها شامل می باشد که برخی از ویژگی هایی مربوط به یک پارک صنعتی را تحت پوشش قرار می دهد. که هدف از اجرای بررسی، امکانپذیری فراهم نمودن خدمات برق به مشتری می باشد. در صورتی که مشکلی وجود نداشته باشد، مشتری به برق وصل خواهد شد.
 4. 4.      اداره: عبارت از اداره ای است که در تولید و توزیع برق برای فروش مشارکت دارد. چنین اداره ای، تامین کنندۀ انرژی برق در افغانستان است.
 5. 5.      ترانسفارمر: دستگاه برق است که انرژی برق بین دو یا چند سرکت را از طریق القای الکترومقناطیسی انتقال می دهد. ترانسفارمر برای افزایش یا کاهش ولتاژ متناوب در دستگاه های برقی مورد استفاده قرار می گیرد.
 6. 6.      میتر: وسیله ای است که اندازه گیری میزان برق مصرف شده توسط یک محل مسکونی، کسب و کار و یا یک دستگاه الکترونیکی را اندازه گیری می کند.
 7. 7.      جریان برق: عبارت از جریان برق فراهم شده برای صنایع تجارتی و پروسۀ فعال نمودن برق در یک صنعت تجارتی میباشد.
 8. 8.      ادارۀ تنظیم مقررات: عبارت از ادارۀ مستقل است که تمام خدمات یک اداره را تنظیم می کند.

 

ماده 1: این دستورالعمل براساس بند (6)، ماده (8) پالیسی د افغانستان برشنا شرکت و  بند (2) ماده 7 قانون برق افغانستان تهیه شده است.

 

ماده 2: هدف از این دستورالعمل، تنظیم و معیاری سازی توزیع برق توسط شرکت های عرضه کنندۀ برق برای صنایع تجارتی است. بر اساس این ماده، شرکت های تامین کنندۀ برق باید برای حفظ و نگهداری زیربناها برای ارائه خدمات به مشتریان با قابلیت های قابل اعتماد، ایمن و مقرون به صرفه برای جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی اقدام کنند.

 

ماده 3: صنایع واجد شرایط تجارتی که درخواست دریافت برق را دارند، باید اسناد مورد ضرورت را به د افغانستان برشنا شرکت و یا  شرکت های دیگر تامین برق فراهم نمایند.

 

 

 

 

ماده 4: "طرزالعمل های دسترسی به برق" مربوط به رهنمودهای پالیسی فروش برق به صنایع تجارتی بر اساس بند 13 ماده 32 قانون برق افغانستان است که در جریدۀ رسمی به تاریخ 15/02/1387 منتشر شده است. این پروسه شامل مراحل ذیل است:

 

 

توزیع ترانسفارمر جدید:

 1. 1.      سپردن درخواست به اداره برق و منتظر بودن برای بررسی ساحه: مشتری فورم درخواست برق را خانه پری نموده و به دفتر ریاست عملیاتی د افغانستان برشنا شرکت ارائه مینماید.این امر برای ولایت کابل و دیگر ولایات یکسان است. رئیس عملیاتی درخواست مشتری را به آمریت کنترول انرژی برای بررسی ساحه راجع مینماید. این آمریت هئیت را برای ارائه نظریه تخنیکی اعزام مینماید و گزارش مکمل را به رئیس عملیاتی ارائه میکند. برای ولایات غیر از کابل، ریاست عملیاتی از ریاست ولایت مربوطه نظریه تخنیکی را درخواست مینماید و بعد از تائیدی آن تمام اسناد مشتری برای طی مراحل بعدی به ولایت مربوطه ارسال میگردد. بعد از ملاحظه شد رئیس ولایت مربوطه به معاونیت عملیاتی آن راجع میشود که این مرحله باید بیشتر از 6 روز کاری را دربر نگیرد.
 2. 2.      ارسال اسناد تایید شده به ریاست برشنای ولایت مربوطه: معاونیت عملیاتی بعد از ملاحظه شد، اسناد مشتری را به مدیریت پلان و انجنیری ارسال مینماید. مدیریت پلان و انجنیری هئیت را برای بررسی ساحه و ارائه لست تجهیزات ترانسفارمر تعیین میکند. این مرحله باید بیشتر از 7 روز کاری را در بر نگیرد.
 3. 3.      خریداری و نصب ترانسفارمر و دیگر امور مربوط به اعمار ترانسفارمر ستیشن: مشتری باید تمام تجهزات لست شده را خریداری و کار اعمار ترانسفارمر ستیشن را آغاز نماید. اعمار ترانسفارمر ستیشن و نصب تجهیزات دیگر باید مطابق به ستندردهای ارائه شده د افغانستان برشنا شرکت باشد. مشتری باید ترانسفارمر ستیشن خویش را به شکل داخل اتاق و یا کمپکت ستیشن اعمار نماید

در صورتیکه ترانسفارمر ستیشن به شکل کمپکت باشد، این مرحله نباید بیشتر از 30 روز کاری را در بر گیرد و اعمار ترانسفارمر ستیشن داخل اطاق مرتبط به مشتری با در نظرداشت امور ساختمانی و آب و هوا میباشد.

 1. 4.      تائیدی ترانسفارمر ستیشن اعمار شده، چک میتر و دیگر موضوعات تخنیکی: بعد از اعمار ترانسفارمر ستیشن، مشتری دوباره به مدیریت پلان و انجنیری مراجعه مینماید و هیئت برای چک تخنیکی تعیین میگردد که آیا ترانسفارمر ستیشن مطابق به ستندردهای تخنیکی د افغانستان برشنا شرکت اعمار گردیده یا خیر. بعد از تائیدی هیئت، میتر و CT-PT مشتری در لابراتوار چک میگردد. در صورتیکه ترانسفارمر ستیشن مشتری آماده فعال شدن و وصل باشد، مشتری به مرکز دسپیچنگ برای تعیین زمان وصل ترانسفارمر به شبکه راجع میشود. در قدم بعدی مشتری تمام مکلفیت های پولی را در نزدیکترین بانک تحویل مینماید. این مرحله نباید بیشتر از 6 روز کاری را بگیرد.
 2. 5.      تائیدی نصب میتر و وصل ترانسفارمر به شبکه: دفتر دسپیچنگ زمان وصل ترانسفارمر را تعیین میکند و تیم تخنیکی وصل ترانسفارمر مطابق به وقت و زمان تعیین شده، ترانسفارمر مشتری را به شبکه د افغانستان برشنا شرکت وصل مینماید و یک بررسی نهایی مینماید. این مرحله نباید بیشتر از 3 روز کاری را در بر گیرد.

 

ماده 5: مجوعه مراحل اخذ ترانسفارمر ستیشن از آغاز تا وصل (ارائه درخواست تا زمان جریان انرژی برق) نباید بیشتر از 5 مرحله شود. طی مراحل درخواست در اداره د افغانستان برشنا شرکت 22 روز کاری را دربر خواهد گرفت و در صورتیکه ترانسفارمر ستیشن به شکل کمپکت باشد، این مرحله نباید بیشتر ازسسسسس30 روز کاری را در بر گیرد و اعمار ترانسفارمر ستیشن داخل اطاق مرتبط به مشتری با در نظرداشت امور ساختمانی و آب و هوا میباشد.